Regulamin serwisu

Art.1. Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://www.zwierzbuk.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela serwisu Zwierzbuk.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami). Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 2. Definicje

Serwis/Portal – internetowy serwis społecznościowy funkcjonujący pod oraz domeną http://www.zwierzbuk.pl;

Zwierzbuk, Zwierzbuk.pl – zastrzeżone prawami autorskimi nazwy pod którymi funkcjonuje serwis;

Zb – skrócona nazwa serwisu Zwierzbuk.pl;

Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez serwis Zwierzbuk.pl;

Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Zwierzbuk informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez serwis Zwierzbuk.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Zwierzbuk.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

Nick/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Nick, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;

Użytkownik niezalogowany – każdy podmiot korzystający z usług serwisu bez uprzedniego logowania;

Użytkownik zalogowany – Użytkownik serwisu który pomyślnie przeszedł proces autoryzacji dostępu do konta w serwisie;

Logowanie - proces polegający na uwierzytelnieniu użytkownika w serwisie poprzez weryfikację danych dostępowych do konta użytkownika jakimi są adres e-mail i hasło;

Konto użytkownika – udostępnione przez serwis Zwierzbuk.pl Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta. W zakresie Konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);

Profil zwierzaka – usługa umożliwiająca zalogowanemu Użytkownikowi tworzenie podstrony z informacjami na temat swojego zwierzaka;

Wiadomości - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;

Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a właścicielem serwisu Zwierzbuk.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

RSS – strumień wiadomości dostępny w ramach Portalu i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników;

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz serwisu Zwierzbuk.pl, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

Art. 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

Art. 4. Uczestnictwo w serwisie

Art. 5. Dane osobowe

Art. 6. Prawa autorskie

6.1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

6.2. Użytkownik deklaruje, że posiada pełne prawo do publikowania i rozpowszechniania Danych umieszczanych w serwisie Zwierzbuk.pl, w szczególności zdjęć i innych materiałów.

6.3. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela serwisowi Zwierzbuk.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.